استفاده از ماسک باعث بروز سردرد می‌شود + راه درمان